ICREDM2023

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Münasebetiyle

 

ICREDM 2023

3. ULUSLARARASI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ KONFERANSI, 1-4 ŞUBAT 2023, ANKARA, TÜRKİYE

Arazi yönetimi, gayrimenkul geliştirme, proje ve yapım yönetimi, tesis, gayrimenkul ve varlık yönetimi, gayrimenkul yatırım ve finansmanı gibi uzmanlık alanları, özellikle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması ve kentsel ve kırsal yerleşimlerin planlanması ve geliştirilmesi açısından özel bir önem kazanmıştır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve toplumsal ve bireysel refah düzeyinin artırılması için, kentsel ve kırsal alanların mülkiyet, arazi kullanım sistemi, planlama, kullanım, değerleme, finansman ve teknik altyapı hizmetlerine ilişkin bilgilerin çok amaçlı değerlendirilmesi dikkate alınmalı ve taşınmaz varlıklara ilişkin alınacak kararlar ile bu kararların uygulanmasını gerektirecek tüm faaliyetler bu kapsamda değerlendirilmelidir. Hemen hemen her ülkede kentsel büyüme, gelişme ve genişleme, arazi kullanımı, kadastro, imar ve tapu, arazi koruma, tarımsal üretim ile planlama ve sürdürülebilirliğine özel önem verilmektedir. Özellikle COVID19 sonrası değişen dünya gündeminde yerleşim planlaması, gayrimenkul yatırımları, planlama ve uygulama, finans, vergilendirme, tesis ve gayrimenkul yönetimi özel bir önem kazanmıştır. Bu çerçevede, yeni trend ve teknolojilerin benimsenmesi ve döngüsel ekonomi yaklaşımının uygulanmasıyla sürdürülebilirlik hedeflerine büyük ölçüde ulaşmak mümkün olacaktır. Öte yandan, birçok ülkede hane halkı ve işletmelerin yatırım planlarındaki gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı araçların payında artış gözlenmekte ve planlanan yatırımın analizine, ölçülmesine ve korunmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Kentsel ve kırsal yerleşimlerin geliştirilmesi ve yönetimi, kadastro, imar planlaması, kentsel ve kırsal arazi yönetimi, kamu ve özel yatırımlar için yer seçimi, arazi edinimi ve kamulaştırma, değerleme, yatırım ve finansman, iklim değişikliği ve yeşil binalar da ön plana çıkmaktadır.

1-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan uluslararası konferansta, aşağıdaki konuların teori-politika-mevzuat-uygulama-teknoloji-kurumsal kapasite geliştirme boyutlarının uluslararası alanda tanınmış uzmanların ve akademisyenlerin yanı sıra Türk akademisyenler ve uygulayıcıların katılımıyla tartışılması hedeflenmektedir: İnşaat ve gayrimenkul ile ilgili endüstriler, gayrimenkul ve varlık ekonomisi, gayrimenkul mülkiyeti ve kullanımı, arazi kullanım sistemleri, mülkiyet hakları kısıtlaması ve hafifletme, COVID-19 sonrası kentsel planlama ve geliştirme, yapılı çevre ve gayrimenkul piyasaları, gayrimenkul ve varlık değerleme, imar uygulama modelleri, kentsel ve kırsal arazi yönetim ve idaresi, kırsal yerleşimlerde hane başına düşen arazi miktarının artırılması, ortak arazi kullanımı ve arazi bankacılığı modelleri, sürdürülebilir (çevresel) arazi yönetimi ve uygulama araçları, gayrimenkul ve altyapı projelerinin geliştirilmesi ve proje finansmanı, İslami finans ürünleri ve uygulamaları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, gayrimenkul ticaretinin düzenlenmesi: kadastro, tapu işlemleri, sigorta, vergilendirme ve aracılık ve danışmanlık, arazi geliştirme sigortası, gayrimenkul finansmanı: kurumlar, menkul kıymetleştirme ve ipotek finans kurumları, teknolojik gelişme ve dijitalleşme: Gayrimenkul ve İnşaat 4.0, proptech, blok zinciri, IoT, yapay zeka, coğrafi teknolojiler, mekansal veri altyapıları ve mekansal veri yönetimi, akıllı şehirler, akıllı binalar veya dijital ikizler ve yıkıcı teknolojiler, gayrimenkul ve varlık yönetimi, uluslararası değerleme, finansal raporlama, ölçüm, tesis, gayrimenkul ve varlık yönetimi kurum ve standartları, gayrimenkul fiyatları ve endeksleri, gayrimenkul eğitim ve araştırmaları.

Türkiye’de ilk kez “Kentsel ve Kırsal Arazi ve Mekân Ekonomisi” konuları ile “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” konuları “Gayrimenkulde Yeni Gerçeklik, Yeni Normal” ana teması çerçevesinde COVID19 sonrası dönemde uluslararası bir konferans ortamında tartışılmaktadır. Bu kapsamda kentsel ve kırsal arazi yönetimi ve geleceği, iklim değişikliği, afet ve salgın riskleri ile birlikte ele alınmakta ve bu konuların disiplinler arası bir bakış açısıyla tartışılması amaçlanmaktadır. Farklı ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar arazi mülkiyeti, imar planlama politikası, değer esaslı imar ve kentlerde arazi ve gayrimenkul geliştirme konularını teori, mevzuat, uygulama ve teknoloji boyutlarıyla ele alarak tartışacaklar. Ülkemizde ilk kez projeler ve kamu hizmetlerinden kaynaklanan değer artışının ölçülmesi ve proje finansmanında kullanılması (arazi artış değeri-vergi artış finansmanı-TIF) modelinin “gayrimenkul ve altyapı projelerinin finansman modelleri” ve “gayrimenkul ve altyapı projelerinin finansman modelleri” ile “altyapı yatırımlarının finansmanı” alanlarında kullanılması konusu ele alınacaktır. İslami Finans enstrümanlarının altyapı, kentsel dönüşüm ve ticari gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanım olanakları da detaylı olarak ele alınacaktır. Ayrıca kentsel hizmetler ve kamu altyapı yatırımları için arazi edinimi ve kamulaştırma yöntemleri, kentsel canlandırma ve koruma uygulamaları ve finansmanı, gayrimenkul sertifikaları ve imar haklarının devri gibi güncel konular çeşitli modeller tartışılarak ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Gayrimenkul-varlık-şirket değerlemesi, konut ekonomisi, konut ve ticari gayrimenkul piyasalarında arz-talep ve fiyat oluşumu, arz fazlası sorunu ve piyasa emilim oranı analizi, konut ve gayrimenkul kira ve fiyat endekslerinin gelişimi, ticari gayrimenkul piyasası ve piyasanın düzenlenmesi, gayrimenkul yatırım fonları, yabancı doğrudan yatırımlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul piyasaları ve vergilendirme ile gayrimenkul araştırma ve eğitimi konferansın ana temaları arasında yer almaktadır. Kentlerde konut üretim maliyetlerinin ve kayıt dışı yerleşimlerin azaltılmasına yönelik modeller de tartışılacaktır. Üniversiteler, birçok ülkeden araştırma kurumları, kamu kurumları, bankalar ve diğer finans kuruluşları, belediyeler ve belediye birlikleri, uluslararası kuruluşlar (Avrupa Komisyonu, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası-IBRD, İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi-IVSC, Lisanslı Uzmanlar Kraliyet Kurumu-RICS, Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği-IFMA, Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu-FIG) sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere konferansa katılım sağlanacaktır. Konferansa toplam 2 bin yabancı ve Türk uzmanın katılması beklenmektedir.

Konferansın Ankara’daki Wyndham Otel’de yapılması planlanmaktadır. Konferansın konuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın rolleri ile ilgili; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediyeler, Bankalar ve diğer finans kuruluşları, inşaat, gayrimenkul yatırım, değerleme, tesis ve varlık yönetim şirketleri , gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, meslek kuruluşları ve akademik kurumlar. 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen hedeflere ilişkin konular da Konferans temaları kapsamında ele alınacaktır. Konferans, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi başta olmak üzere, arsa yönetimi ve idaresi, gayrimenkul ve varlık değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, tesis, gayrimenkul ve varlık yönetimi, teknoloji ve dönüşüm ile afete duyarlı insan yerleşimleri ve gayrimenkul piyasaları konularında ülkemizde türünün ilk örneğidir. Akademisyenler, birçok uluslararası kurum, finans kurumu, kamu kurumu ve meslek kuruluşu yöneticisi ile diğer çalışan ve uzmanların katılımı teşvik edilmekte olup, tüm kamu ve özel kurum, meslek kuruluşları ve araştırmacıların katılımının üst düzeyde sağlanması öngörülmektedir.