Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Münasebetiyle

 

ICREDM 2023

3. ULUSLARARASI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ KONFERANSI, 1-4 ŞUBAT 2023, ANKARA, TÜRKİYE

Kentsel ve kırsal yerleşimlerin planlanması ve geliştirilmesi ve özellikle sürdürülebilirlik hedeflerine sağlanması açısından arazi yönetimi, gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul ve varlık yönetimi uzmanlık alanları özel önem kazanmıştır. Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması, toplumsal ve bireysel refah düzeyinin artması için kentsel ve kırsa arazi varlığının mülkiyeti, tasarruf sistemi, planlaması, kullanımı, değerlemesi, finansmanı ve teknik altyapı hizmetleri ile ilgili bilgilerin çok amaçlı olarak değerlendirilmesi işlemleri arazi yönetimi kapsamında ele alınmakta ve bu işlemde, arazi varlığına ilişkin karar verme ve alınan kararların yerine getirilmesini gerektiren bütün faaliyetler irdelenmektedir. Hemen her ülkede kentsel büyüme, gelişme ve yayılma, arazi kullanımı, kadastro, imar ve tapu işlemleri, arazi koruma, gıda üretimi ve yerleşimlerin planlanması ve sürdürülebilirliğine özel önem verilmektedir. Değişen dünya gündeminde COVİD19 sonrası yerleşimlerin planlanması, gayrimenkul yatırımları, planlama ve uygulama, finans, vergileme, tesis ve gayrimenkul yönetimi konuları özel önem kazanmıştır. Bu çerçevede hem teknolojik gelişmelerden yararlanılarak, hem de döngüsel ekonomi yaklaşımı ile sürdürülebilirlik hedefine ulaşılması mümkün olacaktır. Diğer yandan birçok ülkede haneler ve işletmelerin yatırım konularına yaklaşımları içinde gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı araçları payında artış gözlenmekte olup, yatırımın analizi, değerinin ölçülmesi ve korunmasına büyük ölçüde gereksinim duyulmaktadır.

Kentsel ve kırsal yerleşimlerin gelişimi ve yönetimi, kadastro, imar planlama, kentsel ve kırsal arazi yönetimi, kamu ve özel yatırımlar için yer seçimi, arazi edinimi ve kamulaştırma, değerleme, yatırım ve finans, iklim değişikliği ve yeşil binalar gibi konuların günümüzde özel önem kazandığı dikkati çekmektedir.

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yapım, gayrimenkul ve varlık ekonomisi, taşınmaz mülkiyeti ve kullanımı, arazi tasarruf sistemleri, mülkiyet hakkının kısıtlanması ve olumsuz etkilerinin azaltılması, COVİD19 sonrası kentsel planlama ve gelişme, yapılı çevre ve gayrimenkul piyasaları, gayrimenkul ve varlık değerleme, imar uygulama modelleri, kentsel ve kırsal arazi yönetimi ve idaresi, kırsal yerleşimlerde hane başına düşen arazi varlığının büyütülmesi: ortak arazi kullanımı ve arazi bankacılığı modelleri, sürdürülebilir (çevresel) arazi yönetimi ve uygulama araçları, gayrimenkul ve altyapı projelerinin geliştirilmesi ve proje finansmanı, İslami finans ürünleri ve gayrimenkul sektörüne uygulamaları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, gayrimenkul ticaretinin düzenlenmesi: kadastro, tapu işlemleri, sigorta, vergileme ve alım-satıma aracılık ve danışmanlık, tapu-imar sigortası, gayrimenkul finansmanı: kurumları, menkul kıymetleştirme ve ipotek finansmanı kurumları, teknolojik gelişme ve dijitalleşme: Gayrimenkul ve İnşaat 4.0, proptech, blok zincir (blockchain), IoT, yapay zeka, mekansal teknolojiler (geospatial technologies), mekansal veri altyapıları ve mekânsal veri yönetimi, akıllı kentler, akıllı binalar veya dijital ikizler ve yıkıcı teknolojiler (disruptive technologies), tesis, gayrimenkul ve varlık yönetimi, uluslararası değerleme, finansal raporlama, ölçüm, tesis, gayrimenkul ve varlık yönetimi kurumları ve standartları, gayrimenkul fiyatları ve endeksleri, gayrimenkul eğitimi ve araştırmaları gibi temel başlıklar altındaki konuların dünyada alanlarında marka olmuş uzmanlar ve akademisyenler ile Türk araştırmacılar tarafından 1-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan uluslararası konferans ile teori-politika-mevzuat-uygulama-teknoloji-kurumsal kapasite geliştirme yönlerinden birlikte ele alınması hedeflenmektedir.

Türkiye’de ilk defa bir uluslararası konferansta COVİD19 sonrası dönemde “kentsel ve kırsal arazi ve mekan ekonomisi” konuları ile “gayrimenkul geliştirme ve yönetimi konuları; “Salgın ve Afet Tehditleri Altında Gayrimenkul Piyasaları, İnsan Yerleşimleri ve Geleceği” temel teması çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu kapsamda kentsel ve kırsal arazi yönetimi ve geleceği, iklim değişikliği, afet ve salgın riskleri ile birlikte ele alınmakta ve disiplinlerarası bir yaklaşımla belirtilen konuların tartışmaya açılması hedeflenmektedir. Kentlerde arazi mülkiyeti, imar planlama politikası, değer esaslı imar uygulaması ve arazi ve gayrimenkul geliştirme konuları birlikte ele alınacak ve farklı ülkelerden akademisyenler, araştırmacı ve uygulayıcılar konuları; teori, mevzuat, uygulama ve teknoloji boyutları ele alacaklardır. Buna ilave olarak gayrimenkul ve altyapı projelerinin finansman modelleri, altyapı yatırımlarının finansmanı alanında yine ülkemizde ilk defa proje ve kamu hizmetlerinin neden olduğu değer artışının ölçülmesi ve proje finansmanında kullanımı (land increament value-TIF) modeli ele alınacak, proje finansmanında İslami Finans ürünleri tartışılacak ve Türkiye’de İslami Finans ürünlerinin altyapı, kentsel dönüşüm ve ticari gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanım olanakları bütün yönleri ile tartışılacaktır. Ayrıca kentsel hizmetler ve kamu altyapı yatırımları için arazi edinimi ve kamulaştırma yöntemleri, kentsel dönüşüm ve koruma uygulamaları ve finansmanı, gayrimenkul sertifikaları ve imar hakkı transferi gibi günümüzün en güncel konuları da konferans kapsamında ele alınacak ve ülke modelleri ile detaylı olarak tartışılacaktır.

Gayrimenkul-varlık-şirket değerleme, konut ekonomisi, konut ve ticari gayrimenkul piyasalarında arz-talep ve fiyat oluşumu, arz fazlası sorunu ve pazarın özümseme kapasitesi analizleri, konut ve gayrimenkul kira ve fiyat endekslerinin geliştirilmesi, ticari gayrimenkul pazarı ve pazarın düzenlenmesi, gayrimenkul yatırım fonları, doğrudan yabancı yatırımları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul piyasaları ve vergileme ile gayrimenkul araştırmaları ve eğitimi konuları da konferansın ana temaları arasında bulunmaktadır. Konferans kapsamında kentlerde konut üretim maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin modeller ile kayıt dışılığın azaltılması da irdelenecektir. Birçok ülkeden üniversiteler ve diğer araştırma kurumları, kamu kurumları, bankalar ve diğer finansal kurumlar, belediyeler ve belediye birlikleri, uluslararası kurum (Avrupa Komisyonu, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası Değerleme Standartları Kurumu, Uluslararası Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu, Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği, Uluslararası Haritacılar Birliği gibi) ile sivil örgütlerden toplam 2.000 yabancı ve Türk uzmanın katılımının olması beklenmektedir.

Ankara’da Wyndham Hotel’de yapılması planlanan konferansın konuları başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediyeler, Bankalar ve diğer finansal kurumlar, inşaat, gayrimenkul yatırım, değerleme, tesis ve varlık yönetimi şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, meslek kurumları ve akademik kurumlar gibi birçok kurumun görev alanına girmektedir. Özellikle 11. Kalkınma Planında belirlenen hedeflere ilişkin konular Konferansın temaları kapsamında ele alınmakta ve ülkemizde genel olarak gayrimenkul geliştirme ve yönetimi konuları ve özel olarak arazi yönetimi ve idaresi, gayrimenkul ve varlık değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, tesis, gayrimenkul ve varlık yönetimi, teknoloji ve dönüşüm ile afete duyarlı insan yerleşimleri ve gayrimenkul piyasaları gibi temalar ilk akademik toplantılardan biri olma niteliğini taşımaktadır. Konferans için davet edilecek çok sayıda uluslararası kurum yönetici, akademisyen, finansal kurum, kamu kurumu, meslek örgütü yöneticileri ve çalışanları ile uzmanların katılımı teşvik edilecek ve ülkemizde konu ile ilgili bütün kamu ve özel kurumlar, meslek örgütleri ve araştırmacıların üst seviyede katılımının sağlanması öngörülmektedir.

Konferans Temaları (Komisyonlar)

KOMİSYON 1: GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME

 • Gayrimenkul, Varlık ve İşletme Değerleme
 • Toplu Değerleme ve Standartları, Meslek Örgütleri ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Farklı Ülkelerde Gayrimenkul Vergileri ve Harçları ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Toplu Değerlemenin Teknik Altyapısı ve Bilgi Teknolojileri
 • Değer Haritalarının Üretilmesi ve Kullanılması
 • Uluslararası Değerleme ve Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Koşullarına Uyarlanması
 • Servet ve Gayrimenkullerin Vergilenmesi
 • Mülkiyet Hakkı-Değerleme İlişkisi
 • Gayrimenkul Üzerindeki Hakların Değerleme Çalışmasına Etkileri ve Teminat, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve Koruma Uygulamaları

 

KOMİSYON 2: GAYRİMENKUL, VARLIK VE YAPIM EKONOMİSİ

 • Gayrimenkul Makro ve Mikro Ekonomisi
 • Gayrimenkul Pazarı Endeksleri ve Kullanımı: Balon Riski ve Varlık Etkisi
 • Konut Ekonomisi ve Politikaları
 • Gayrimenkul Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi
 • Ticari Gayrimenkul Pazarı ve Geleceği
 • COVİD19 Salgının Gayrimenkul Yatırımları ve Pazarlarına Etkileri
 • Gayrimenkul Ticareti, Örgütleri ve Kurumsallaşma
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörlerinde Kayıt Dışılık ve Etkileri
 • Gayrimenkul İstatistikleri ve Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • Gayrimenkul Sektöründe Kurumsallaşma: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Fonlar, Kurumsal Şirketler, Finansal Kiralama, Varlık ve Gayrimenkul Yönetim Şirketleri
 • Çevresel ve Sosyal Etki Analizleri ve Etki Yatırımları
 • Gayrimenkul Sektörü ve Demografi İlişkileri
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörlerine Yönelik Kamu Politikaları
 • Konut Mülkiyeti ve Tasarruf Sistemleri
 • Konut ve Ticari Taşınmaz Kiralarının Kontrolü ve Etkileri
 • Sosyal Konut Politikaları ve Uygulamaları
 • Erişilebilir Konut Üretimi ve Politikaları
 • Düşük Maliyetli Konut Üretimi ve Politikaları
 • Bina Biriktirme ve Edindirme Sandıkları, Kooperatifleri ve Şirketleri

 

KOMİSYON 3: GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE PROJE YÖNETİMİ

 • Kentsel Arazi Ekonomisi ve Yönetimi
 • Kentleşme, Kentsel Gelişme ve Büyüme Eğilimleri
 • Kentsel Arazi Geliştirme ve Gayrimenkul Zincirinde Aktörler
 • Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlığı ve Kurumsallaşma
 • İmar Uygulama Modelleri, Alan ve Değer Esaslı İmar Uygulamaları: Teori, Ülke Modelleri ve Örnek Proje Analizleri
 • İmar ve İnşaat Hukuku
 • Kentsel Altyapı Yatırımları ve Finansmanı: Arazi Değer Artışı ve Rantın Paylaşımı ve Proje Finansmanı
 • Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
 • Kentsel Koruma Politikaları ve Uygulamaları
 • Gayrimenkul Geliştirme Süreçleri ve Başarılı Geliştirme Örnekleri
 • COVİD19 Sonrası Kent Planlama ve Yapılı Çevre Üretimi
 • Gayrimenkul Geliştirmede Risk Yönetimi ve Modelleri
 • Gayrimenkul Geliştirme Risk Analizi ve Karar Destek Sistemleri
 • Proje ve Yapı Yönetimi
 • İklim Değişikliği ve Yerleşimlerin Geleceği
 • Sürdürülebilir Yapılı Çevre ve Yeşil Bina Sertifikaları
 • Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Deneyimleri Analizi ve Örnek Vaka Sunumları

 

KOMİSYON 4: GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE FİNANSMANI

 • Gayrimenkul Yatırımlarının Finansmanı ve Proje Finansmanı Modelleri
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörleri Bankacılık Modelleri
 • İpotek Finansmanı Kurumları, Menkul Kıymetleştirme ve İkincil Piyasa İşlemleri
 • İslami Finans ve Gayrimenkul Sektörü Uygulamaları
 • Sukuk, Kira Sertifikası ve Gayrimenkul Sertifikaları
 • Altyapı Projeleri ve Finansmanı: Havalimanları, Garlar, Marinalar, Limanlar, Ücretli Yollar, Tünel ve Metro Projeleri

 

KOMİSYON 5: ARAZİ YÖNETİMİ, İDARESİ VE POLİTİKASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Kırsal Arazi Yönetimi ve Politikaları
 • Kentsel Arazi Geliştirme ve Politikaları
 • Arazi Yönetimi ve İdaresi
 • Arazi Toplulaştırma ve Kırsal Kalkınma Uygulamaları 
 • Arazi Bankacılığı ve Ortak Arazi İşleme Modelleri
 • Kentsel ve Kırsal Arazi Politikaları
 • Arazi Geliştirme ve Yönetimi Kurumları, Yatırımları ve Finansmanı
 • Çevresel ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
 • Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma
 • Kadastro ve Tapu Sicil Sistemleri ve Yatırımları
 • Alan Koruma Politikaları ve Uygulamaları
 • İmar Hakkı Transferi ve Toplulaştırılması
 • Kamu Taşınmazları (Arazi, Arsa, Konut, İdari Bina ve Tesisler) Yönetimi
 • Organize Sanayi, Endüstri ve Serbest Bölgeler: Yer Seçimi, Arazi Edinimi, İmar ve Altyapı Yatırımları, Arsa Tahsisi ve Etkin Kullanımı, Yeşil ve Yenilikçi Teknolojiler, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik, Yurtiçi ve Dış Kredi Olanakları, Kümelenme, Yatırım-Destek-Teşvikler, Yabancı Yatırımları ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Kentlerde Küçük Sanayi Siteleri ve Münferit Sanayilerin Dönüşümü ve Yeniden Geliştirme Çalışmaları
 • Yerel ve Bölgesel Gelişme ve Planlama Çalışmaları ile Arazi Kullanım Planlaması ve Arazi Yönetimi İlişkileri

 

KOMİSYON 6: TESİS, GAYRİMENKUL VE VARLIK YÖNETİMİ

 • Tesis Yönetimi Modelleri ve Kurumları
 • Gayrimenkul Yönetimi Yaklaşımları ve Kurumları
 • Varlık Yönetimi ve Gayrimenkul Varlık Yönetimi Modelleri
 • Kurumsal Gayrimenkuller ve Sosyal Sorumluluk

 

KOMİSYON 7: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AFET RİSKLERİ, MEKANSAL PLANLAMA VE GAYRİMENKUL PİYASALARI

 • Mekansal Planlama ve Arazi Geliştirme İlişkileri
 • KOVİD19 Sonrası Dönemde Planlama ve Kentleşme Yaklaşımları ve Koridor Planlama Sistemleri
 • Afet Risklerinin Arazi Geliştirme Çalışmalarına Etkileri
 • Afet Riskleri ve Gayrimenkul Piyasaları
 • İklim Değişikliği Etkileri ve Gayrimenkul Piyasaları
 • Etki Yatırımları, ESG ve Gayrimenkul Yatırımları

 

KOMİSYON 8: GAYRİMEKUL SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME VE BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Gayrimenkul Teknolojileri (Proptech) ve Büyük Veri Analizleri
 • CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları
 • 3 Boyutlu Şehir Modellemesi ve Dijital İkizler
 • İnşaat ve Gayrimenkul Sektöründe Yapay Zekâ
 • Gayrimenkul ve Mobil Teknolojiler
 • Kitle Kaynak ve Kolektif Zekâ
 • Gayrimenkul Sektöründe Bulut Bilişim
 • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
 • Kent Bilişimi (Urban Informatics)

 

KOMİSYON 9: GAYRİMENKUL EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ, ARAŞTIRMALARI, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE ULUSLARARASILAŞMA

 • Gayrimenkul sektöründe öz düzenleyici kurumlar, etik kodlar ve profesyonel risklerin yönetimi
 • Türkiye’de Gayrimenkul Eğitim Öğretimi ve Araştırma Politikaları

 

KOMİSYON 10: LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN SUNUMLARI

 • Yüksek Lisans ve Doktora Tez Sunumları

İleri Seviye Eğitimler:

Uluslararası konferans öncesi dönemde ve konferans boyunca kısa süreli sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi, katılımcıların yararlanma düzeylerinin artırılması ve öğrenci-akademik dünya-uygulama birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla aşağıda belirtilen konularda eğitim programlarının düzenlenmesi öngörülmekte olup, sertifika programlar ve kursların 23 Ocak ile 30 Ocak 2023 tarihleri arasında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü derslikleri ve konferans salonlarında yapılacaktır. Her bir programın süresi ve katılım ücreti ile programların uygulama yerleri ve ders verecek öğretim elemanları ve uygulayıcı profesyoneller daha sonra ilan edilecektir:

 • Toplu Değerleme Teorisi ve Uygulamaları
 • Değer Esaslı İmar Uygulamalarının Teorik Esasları ve Uygulamaları
 • Fabrika, Ekipman ve Makine Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Varlık ve Portföy Yönetimi ve Değerlemesi
 • Gayrimenkul Varlık Yönetimi ve Uygulamaları
 • Değerlemede Geliştirme Yaklaşımı Teorisi ve Uygulamaları
 • İleri Değerleme Yöntemleri ve Geliştirme Amaçlı Değerleme Uygulamaları
 • Uluslararası Standartlarla Kamulaştırma ve Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Gayrimaddi Varlık Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Sanat Ekonomisi ve Sanat Değerlemesi
 • Gayrimenkul Piyasa Analizleri ve Düzenlemelerinin Analizi
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinin Geliştirilmesi, Dönüşüm Modelleri ve Finansmanı
 • Tesis Yönetimi Temel Eğitim Programı
 • Toplu Yapı Yönetimi Sertifika Programı
 • Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Stratejik Proje Planlama Sertifika Programı
 • Tesis Yönetimi Uzmanlığı ve Standartları   
 • Toplu Yapılar ve Müstakil Konut Projelerinde Şerefiye Bedellerinin Tespiti ve Uygulamaları
 • REVIT ve ARGUS Eğitimi
 • Gayrimenkul Proje Geliştirme ve BIM Eğitimi
 • Erişilebilir Konut Politikaları ve Finansmanı
 • Gayrimenkul Teknolojileri ve Dijitalleşme

Yeterli katılım sağlanan ve açılmasına karar verilen sertifika programları, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından ilan edilecek ve buna göre uygulama yapılacaktır.

Değerleme Kuruluşları Atölyesi:

Konferans öncesinde ayrıca 29 Ocak 2023 tarihinde seçilmiş yerli ve yabancı akademisyen ile lisanslı değerleme uzmanları ve örgütlerinin katılımı ile “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Değerleme Kuruluşlarının Rolü ve Yapısı” adlı workshop düzenlenecektir. Workshop’un temel teması; toplu değerleme (mass appraisal) ve özellikle kamu kesiminde emlak vergisi, tapu harcı, değer artış kazancı ve diğer merkezi idare tarafından toplanan vergiler ve yerel vergileri için değerleme organizasyonunun tartışılması ve bu süreçte özellikle RICS, IVSC, TEGoVA, TDUB ve diğer meslek örgütleri ile TKGM ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetici ve uzmanlarının buluşturulması ve Yeni Ekonomik Program, 11. Kalkınma Planı ve 2023 Mali Yılı Mali Bütçe Kanunu ile yapılması öngörülen vergi reformunun altlığını teşkil edecek değerleme sisteminin yapısı ve işleyişi ele alınacak ve iyi uygulama modelinin tartışılması sağlanacaktır. Bunun dışında konferans boyunca; “Affordable Housing Policies and Social Housing Strategies”, “Securitization Models and Practices” and “Conservation Economics and Sustainability Value” adlı üç önemli çalıştayın da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Lisansüstü Öğrencilerin Sunum Oturumu:

Konferansın son günü kısmen veya tamamen Ankara Üniversitesi ve diğer Türk Üniversiteleri ve yabancı üniversitelerin gayrimenkul lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma ve sunumları ile örnek vaka sunumlarına ayrılmıştır. Türkiye’de ilk defa bu konferans kapsamında başarılı lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ve lisansüstü tezlerden yayınların ödüllendirilmesi yapılacaktır. Tez sunumu, vaka analizi ve sunumu ile tezlerden yayın sunumlarının değerlendirilmesi, hakem heyetinden seçilen en az 10 kişilik jüri tarafından yapılacak ve kongre kapanış oturumunda ilan edilecek ve sahiplerine verilecektir. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü IV. Sınıf Öğrencilerinin Gayrimenkul ve Varlık Analizleri Dersi kapsamında yaptıkları projelerin sunumları da konferans kapsamında yapılacaktır. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Mezunları Derneği ile öğrenci topluluklarının da konferans kapsamında sunum yapmaları ve stand açmalarına izin verilecektir. Buna ilave olarak başta RICS, IVSC, TEGoVA, ERES ve TDUB gibi derneklerin de tanıtım amaçlı stantlarının açılmasına özen gösterilecek ve gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığının kurumsal örgütlerinin bilinirliğine de katkı yapılmasına özen gösterilecektir.